Medezeggenschaps- en ouderraadMEDEZEGGENSCHAPSRAAD
Op onze school bestaat de medezeggenschapsraad (MR) uit 6 leden: 3 leden die uit de ouders worden gekozen en 3 leden uit het team. De MR vergadert minimaal zes keer per jaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Om de ouders op de hoogte te houden over de besproken onderwerpen, worden de notulen op de website geplaatst. 
 

Oudergeleding

Anke Hendriks
Anne van der Leij
Irene van Middelaar (voorzitter)
Teamgeleding            

Sanne Veenstra

Jolien van Eerd (secretaris)
Petra Brouwer


Bevoegdheden
De wet verplicht de school tot een Medezeggenschapsraad (MR). De MR houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school. Haar taak is om te zorgen voor overleg, openheid en openbaarheid in de school. De taken, rechten en bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen en in het medezeggenschapsstatuut. De zittingsduur van de MR-leden is twee jaar. Een aftredend lid kan herkozen worden.

De MR kan aan het Regionaal Bestuur Openbaar Basisonderwijs (RBOB) De Kempen voorstellen doen aangaande de school. Verder heeft de MR adviesrecht dan wel instemmingsrecht over voorgenomen besluiten van het bestuur over de school. Bij adviesrecht moet de MR gehoord worden, maar kan het bestuur een advies naast zich neerleggen.
Bij instemmingsrecht heeft het bestuur de voorafgaande instemming nodig van de MR om een besluit uit te voeren.
De MR is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behandelt onderwerpen die schooloverstijgend zijn en dus betrekking hebben op alle scholen die onder het bestuur van RBOB De Kempen vallen.


OUDERRAAD
De Ouderraad (OR) is een schakel tussen de ouders en de school. Zij wil zich inzetten voor zaken die niet aan een individueel kind zijn gekoppeld, maar meer een algemeen karakter dragen.
Deze actieve oudergroep organiseert, in overleg en samenwerking met het team, allerlei grote en kleine activiteiten voor kinderen en hun ouders. Juist deze activiteiten zorgen er mede voor dat OBS De Trumakkers méér is dan alleen maar een 'gewone' basisschool.
De organisatie van de activiteiten vindt plaats in verschillende commissies. Deze commissies bestaan uit ouders en leerkrachten. Natuurlijk wordt ook hulp gevraagd aan andere ouders. Op dit moment bestaan er commissies voor het organiseren van: het sinterklaasfeest, kerstviering, carnaval, koningsdag, schoolreis, en het BBQ eindejaarsfeest.
 

Oudergeleding
Tom van Holder(voorzitter) 

Eric van Heugten (penningmeester)
Claudia Sweegers
Carla Kuijten
Esther Pollmann
Sylvia van der Wijst
Pien van Rosmalen
Annabel van Zeeland
Daniëlla Keijsers
Ingrid in 't Veen
Marjan Slooter

Teamgeleding
Sanne Veenstra

Huishoudelijk reglement Ouderraad obs de Trumakkers

 

Leden van de Ouderraad worden gekozen uit ouders die zich aanmelden, na een oproep waarin om kandidaten wordt gevraagd.

Ouderbijdrage
De jaarlijkse ouderbijdrage wordt aan het begin van het schooljaar gevraagd en wordt gebruikt voor het organiseren van genoemde activiteiten. Daarnaast wordt het geld besteed aan materialen, excursies en andere schoolprojecten. Voor het jaarlijkse schoolreisje wordt een aparte bijdrage gevraagd.
Vrijwillige ouderbijdrage €25,- te storten op bankrekening Ouderraad Rabobank: NL59RABO0122682653
U kunt hiervoor een machtiging afgeven.