Nieuwe ouders

Interesse
Als u geïnteresseerd bent in de school kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met de locatiedirecteur. U krijgt een uitgebreide rondleiding door het gebouw waarbij u een goed beeld krijgt van de sfeer op school en hoe dat wij werken. Tevens krijgt u volop de gelegenheid om allerlei verhelderingsvragen te stellen. 

Als de keuze op school is gevallen wordt een aanmeldingsformulier ingevuld. Indien geen vervolggesprek noodzakelijk is, volgt de officiële inschrijving. U ontvangt hiervan een afschrift.
Na inschrijving vindt op uitnodiging van de groepsleerkracht een intakegesprek plaats waarin allerlei informatie wordt uitgewisseld en wederzijdse verwachtingen worden besproken.

Ongeveer twee weken voordat uw kind vier jaar wordt mag het maximaal 4 dagdelen komen "oefenen". Het is niet gebruikelijk dat kinderen die in de maanden juni en juli jarig zijn nog instromen. Zij starten in het nieuwe schooljaar.


Tussentijdse aanmelding
Voor kinderen die door verhuizing of andere schoolkeuze instromen geldt bijna dezelfde procedure. Uw kind mag voordat u definitief een schoolkeuze maakt ook een dagje in de nieuwe groep kennis komen maken. Voordat er tot inschrijving wordt overgegaan neemt school met toestemming van de ouders contact op met de school van herkomst om informatie uit te wisselen. 

Kinderen met speciale ondersteuningsbehoefte worden niet zonder meer ingeschreven. Als school moeten we namelijk in die behoefte kunnen voorzien. Als dit niet het geval is heeft de school wel de zorgplicht om samen met de ouders een goed alternatief te zoeken. 

 

COMMUNICATIE 
School en ouders dragen samen de verantwoordelijkheid voor het kind,
ieder vanuit hun eigen rol.


Informatie overdracht
De overdracht van specifieke informatie over uw kind vindt altijd in eerste instantie rechtstreeks plaats tussen leerkracht en ouders. Dat gebeurt in ieder geval tijdens het kennismakingsgesprek aan het begin van het nieuwe schooljaar en tijdens de geplande oudergesprekken. Daarnaast bestaat altijd de mogelijk om met de groepsleerkracht een afspraak te maken voor een gesprek. Indien gewenst wordt de ondersteunings coördinator (OC-er) hierbij betrokken en in sommige gevallen de locatiedirecteur.
 

Betrokkenheid
De betrokkenheid van de ouders op De Trumakkers is erg groot en divers. Veel ouders helpen mee met activiteiten, zoals sport- en speldag, vervoer excursies, schoolprojecten, drama, IVN-wandelingen enz. Daarnaast geven ouders gastlessen en/ of workshops. Ook zijn ouders vertegenwoordigd in panels en klankbordgroepen waarin ideeën en ontwikkelingen worden uitgewisseld.
Ouders kunnen bovendien plaatsnemen in de medezeggenschapsraad of ouderraad. Beide organen dragen bij aan een goede sfeer binnen de school.