Onderwijskwaliteit

 


Wij zijn een dynamische school en ontwikkelen ons voortdurend
 
In ons (onderwijs)aanbod is er speciaal aandacht voor:
 • Thematisch onderwijs, in groep 1-2, maar ook in de hogere groepen. Door verschillende vak- en vormingsgebieden te integreren wordt leren boeiender en betekenisvol.
 • Leren leren is een apart vak en de kinderen worden hierin hun hele schoolloopbaan ondersteund en  gevolgd. Het gaat hierbij om taakaanpak, uitgestelde aandacht/ hulp vragen, zelfstandig (door)werken, samenwerken en reflectie op het werk.
 • Sociaal gedrag/ normen en waarden en burgerschap: jezelf presenteren, keuzes maken, opkomen voor jezelf, ervaringen delen, aardig doen, omgaan met ruzie.
 • Milieu: natuurtuin, milieuprojecten zoals zwerfafval.
 • Sport & Bewegen- gezonde voeding: bewegen tijdens de lessen, inrichting speelplaats, traktatiebeleid en schoolfruit.
 • Cultuur: (groepdoorbrekende) projecten zoals Kunstsmullen, , excursies, podiumoptredens, dramaprojecten e.d.
 • ICT: inzet tablets en chromebooks als ondersteuning en hulpmiddel bij het leerproces.
 • Burgerschap: goede doelen acties, bejaarden.

Schoolondersteuningsprofiel

Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld, waarin de organisatie en het aanbod  is beschreven. 
De belangrijkste zaken uit het schoolondersteuningsprofiel van onze school staan hieronder in een kort overzicht bij elkaar.

 
De school richt zich
 in principe op alle   leerlingen?
 Alle leerlingen zijn welkom.
 OBS De Trumakkers ziet het als haar primaire doel voor al haar leerlingen  een basis te leggen voor een leven lang leren. Het hoofddoel is om voor  elk kind een passend onderwijsaanbod te bieden, thuisnabij, waarmee  het beste uit de kinderen wordt gehaald.

 
Kent onze school een   specialisatie en zo ja   waaruit blijkt dat?
 • De verrijkingsgroep en plusklas
 • Gedragsspecialist (3)
 • Rekenspecialist (1)
 • Taal-leesspecialis (2)
 • Kennisteams
Hoe scoort onze school   op basisondersteuning?  Een veilig pedagogisch klimaat:
 De leerkrachten zorgen voor een veilig klimaat in onze school en wij   voeren een actief veiligheidsbeleid.

 
   Afstemmen van leerstof, instructie en onderwijstijd:
 De leerkrachten stemmen instructie en verwerkingstijd af op verschillen   tussen leerlingen (Direct Instructie Model)
 De leerkrachten werken met doorgaande leerlijnen.

 
   Werken aan opbrengsten op basis van ambitieuze doelen en een goed l eerlingvolgsysteem.
 OBS De Trumakkers:
 • heeft ambitieuze normen voor de te bereiken resultaten (schoolstandaarden)
 • maakt gebruik van een samenhangend leerlingvolgsysteem
 • analyseert systematisch de resultaten van de leerlingen.
   Bekwaamheidseisen:
 De school heeft leerkrachten die voldoen aan de bekwaamheidseisen.

 
    Opbrengstgericht en planmatig werken:
 De leraren gaan:
 • met leerlingen de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften na,
 • signaleren vroegtijdig,
 • stellen groepsplannen op,
 • voeren deze systematisch uit,
 • groepsplannen worden aangepast m.b.v. toetsgegevens, observaties, evaluaties.
   De overdracht van informatie over een leerling intern en extern.
 OBS de Trumakkers organiseert warme overdracht:
 • van vorige school naar eigen school,
 • binnen de school tussen leerjaren
 • van eigen school naar volgende school.
   De betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind.
 OBS De Trumakkers:
 • gebruikt de ervaringsdeskundigheid van ouders,
 • informeert ouders over de ontwikkeling van hun kind,
 • betrekt ouders bij de warme overdracht.
   Wij dragen zorg voor de ondersteuning van leerlingen met extra   onderwijs behoeften.
  OBS De Trumakkers:
 • heeft een duidelijke visie op de ondersteuning van leerlingen,
 • zet ondersteuningsmiddelen in,
 • evalueert jaarlijks het beleid ter ondersteuning van leerlingen.
 
  De resultaten die school bereikt met leerlingen met en zonder extra onderwijsbehoeften:
 • OBS De Trumakkers verantwoordt de bereikte resultaten en deze liggen minimaal op het niveau van vergelijkbare scholen.
 Welke belangrijke  deskundigheden heeft   de school intern en   extern georganiseerd?   Intern:
 • Ondersteuningscoördinator (2)
 • Gedragsspecialist (2) 
 • Taalcoördinatoren/specialisten (2)
 • Rekencoördinator/ specialist (1)
 • Specialist hoogbegaafdheid (1)
 • NT 2 (2)
 • VVE
 • ICT specialist
 • Orthopedagoog
Extern:
 • Dyslexie specialist
 • Orthopedagoog
 • Psycholoog
 • Logopedist
 • Speltherapeut
 Welke specifieke   ondersteunings-   voorzieningen heeft de   school?  Verrijkingsgroep vanaf groep 4
 Hoofdbegaafdengroep (plusgroep)
 Welke specifieke   voorzieningen in de   fysieke omgeving heeft   de school?  Rolstoelvriendelijk
 Lift
 Gespreksruimtes
 Invalidentoilet.
 Met welke   ketenpartners werkt de   school samen?  Intensieve en regelmatige samenwerking met:
 Afdeling leerplicht gemeente
 Centrum Jeugd & Gezin (CJG)
 (school)maatschappelijk werk
 GGD
 Voorschoolse educatie
 Scholen voor PO, VO en SO
 Jeugdzorg 
 Buurtbrigadier
 Kinderbescherming