CONTACT


Openbare basisschool De Trumakkers
De Spinner 2
5591 NG Heeze

T 040-224 00 33
E info@obsdetrumakkers.nl


Klachtenregeling
Ondanks dat we streven naar een open communicatie kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Als de klacht betrekking heeft op een groep, adviseren we u dit in eerste instantie dit te bespreken met de groepsleerkracht. De directie wordt op de hoogte gebracht als ouders en leerkracht niet tot een oplossing komen. De ondersteuningscoördinator kan hierin ook een rol spelen als er sprake is van verschil in pedagogisch en didactisch inzicht. De klacht wordt, indien er geen oplossing wordt gevonden, vervolgens voorgelegd aan de contactpersoon van de school. Zij adviseren hoe de klacht verder in behandeling wordt genomen door bijvoorbeeld verwijzing naar de clusterdirecteur, bestuur of externe vertrouwenspersoon.

Adressen: 
  • Directrice Lizenka Warmoeskerken
  • Bestuur RBOB: Provincialeweg 74, 5503 HJ Veldhoven; tel 040-2301560 e-mail: info@rbobdekempen.nl
  • Externe Vertrouwenspersoon conform klachtenregeling: Dhr. Geert de Rooy                             (06460364456 info@geerdderooij.nl)
  • De Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs Postbus 162, 3440 AD Woerden, Tel: 0348-405245
  • Inspectie voor het basisonderwijs: e-mail: info@owinsp.nl, website: www.onderwijsinspectie.nl