Medezeggenschapsraad (MR)

De Medenzeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met het beleid en de organisatie van de school. Op onze school bestaat de MR uit 6 leden: 3 leden die uit de ouders worden gekozen en 3 leden uit het team. De MR vergadert minimaal zes keer per jaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Om de ouders op de hoogte te houden over de besproken onderwerpen, worden de notulen op het Ouderportaal geplaatst. 
 

Bevoegdheden


De wet verplicht de school tot een Medezeggenschapsraad (MR). Haar taak is om te zorgen voor overleg, openheid en openbaarheid in de school. De taken, rechten en bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen en in het medezeggenschapsstatuut. De zittingsduur van de MR-leden is twee jaar. Een aftredend lid kan herkozen worden.

De MR kan aan het Regionaal Bestuur Openbaar Basisonderwijs (RBOB) De Kempen voorstellen doen aangaande de school. Verder heeft de MR adviesrecht dan wel instemmingsrecht over voorgenomen besluiten van het bestuur over de school. Bij adviesrecht moet de MR gehoord worden, maar kan het bestuur een advies naast zich neerleggen. Bij instemmingsrecht heeft het bestuur de voorafgaande instemming nodig van de MR om een besluit uit te voeren.

De MR is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behandelt onderwerpen die schooloverstijgend zijn en dus betrekking hebben op alle scholen die onder het bestuur van RBOB De Kempen vallen.


Ga naar informatie over de Ouderraad (OR)
Cookie instellingen